สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น ผ่อนแว่นตาสุดคุ้ม 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน

ผ่อนสบายได้เงินคืน กับ บัตรเครดิต KTC

 สิทธิประโยชน์ 1

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ /ต่อเดือน

 

ผ่อน 0% นาน 6 – 10 เดือน/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 21,999 190 บาท
22,000 – 34,999 450 บาท
35,000 – 59,999 800 บาท
60,000-99,999 1400 บาท
100,000 ขึ้นไป 2500 บาท

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดผ่อนชำระกับบัตร KTC 0%

 • 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี
  จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”)
  ที่ผ่อนชำระด้วยบัตรฯ ในอัตราดอกเบี้ย 0% (“รายการผ่อนชำระ 0%”) ณ
  ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 – 31 มกราคม 2568
  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตร KTC –
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตร KTC VISA CORPORATE และ บัตร
  KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • 3. สมาชิกจะต้องลงทะเบียนโดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ KOC เว้นวรรค
  ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการ SMSขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th
  ก่อนหรือภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งนี้
  สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • 4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง
  เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 • 5. สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ดังนี้
 • 6. เคทีซีจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนก่อนการแบ่งเป็นยอดผ่อน
  ชำระรายเดือนของทุกเซลส์สลิป ภายใต้หมายเลขบัตรฯ เดียวกัน
  และจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายใน 60 วัน
  ภายหลังวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 • 7. กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
  ถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 • 8. สงวนสิทธิ์ไม่นำรายการเบิกถอนเงินสด การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุนทุกประเภท
  รายการชำระค่าเบี้ยประกันควบการลงทุนประเภท (Unit Linked)
  บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE /KTC Mobile /KTC Online ดอกเบี้ย
  ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ
  หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท
  มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • 9. รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย
  กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้
  โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน
  หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้ เคทีซีจะไม่ให้เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน
 • 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  (ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรโมชั่น)
  เงื่อนไขรายการ “แลกคะแนน KTC FOREVER เพื่อรับเครดิตเงินคืน
  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี
  จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”)
  ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ

  ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 67 – 31 ม.ค. 68 (“ระยะเวลารายการ”)
  ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท,
  KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,
  KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ
  ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. สมาชิกจะต้องลงทะเบียน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ KOP เว้นวรรค
  ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการ SMS
  ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th
  ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งนี้
  สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง
  เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
  5. กรณีสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการมากกว่า 1 บัตร
  เคทีซีจะพิจารณายอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ เพื่อคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ
  6. หากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
  เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
  7. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
  สามารถแลกคะแนน จำนวน 2,000 คะแนนขึ้นไป
  เพื่อรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  8. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น
  และไม่สามารถแยกยอดใช้จ่ายเป็นหลายเซลส์สลิปเพื่อรับสิทธิ์ตามรายการนี้ได้
  9. เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก
  วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน ทั้งนี้
  เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายนับจากวันแรกที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จจน
  ถึงวันสุดท้ายของเดือน

สิทธิประโยชน์ 2

แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 3,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 3,000 คะแนน

 • ลงทะเบียนทุกครั้ง ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย เพื่อรับสิทธิ์

 

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.