นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายการเป็นส่วนตัว
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของ www.ktoptic.com บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซด์ดังกล่าว ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านและผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ktoptic.com
ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ktoptic..com เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงค้นหาสินค้าและใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ktoptic.com
เมื่อท่านดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านยอมรับและตกลงที่จะให้ข้อมูลของท่านแก่เว็บไซต์ บริษัทฯ อันได้แก่ ข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
วัน เดือน ปี เกิด
เลขประจำตัวประชาชน
อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
ข้อมุลบัตรอิเล็กทรอนิคก์สำหรับทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าผ่านทาง www.ktoptic.com
เว็บไซต์ www.ktoptic.com.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานทางธุรกิจ และมีกระบวนการที่ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.ktoptic.com แล้วเข้าไปที่หัวข้อ “ข้อมูลสมาชิก” ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากนั้นกด “ยืนยัน” ระบบก็จะบันทึกข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของเว็บไซต์บริษัทฯ

นและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
ประเภทของการสืบค้น
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.ktoptic.com อาจตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการต่างๆ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมถึงอาจใช้ระบบ"คุกกี้"(cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะติดตั้ง"คุกกี้"บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

หมายเลข IP คอมพิวเตอร์
ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าชม
หน้าเว็บใน www.ktoptic..com ที่เข้าเยี่ยมชม
วันและเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลที่ค้นหาภายในเว็บไซต์
สถิติต่างๆ
นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมล ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน เพื่อการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อสงสัยนั้นๆ จะได้รับการแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทํางานของเว็บไซต์ www.ktoptic..com ของบริษัทฯ นั้น ท่านยอมรับและตกลงว่า บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเป็นสำคัญ เว็บไซต์ www.ktoptic.com จะไม่ส่งต่อ หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นหรือองค์กรอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่

ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ
ข้อมูลที่ส่งต่อนั้น เป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง
การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ เช่น ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ จะติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว็บไซต์ www.ktoptic.com อาจทำความตกลงกับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) เพื่อดูแลรักษาและพัฒนาระบบของบริษัทฯ และเพื่อการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์บริษัทฯ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน และจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ รวมถึงยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย
บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เหล่านั้นเป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและเว็บไซต์ของบริษัทโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก
บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก บริษัทฯ จะไม่ทําการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เว้นแต่ว่าบริษัทฯ มีความเชื่อที่ดีว่า การกระทําดังกล่าวจําเป็นเพื่อที่จะ

ทําตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัทฯ
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น
เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
อนึ่ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการบนเว็บไซต์ www.ktoptic.com ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทําการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนําข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ หรือมีลักษณะขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการบนเว็บไซต์นี้ หรือกระทําการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก
หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพใดๆ ที่มีลักษณะขัดหรือละเมิดต่อกฎหมายตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับแก้ไข ระงับ ตัด หรือลบข้อความ หรือรูปภาพเช่นว่านั้นออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งก่อนแต่อย่างใด

การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร การสละข้อเรียกข้อง
การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ www.ktoptic.com นี้ เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่ปรากฏผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใดโดยเฉพาะ

บริษัทฯ ไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลดังกล่าว หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัทฯ เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต เว็บไซต์ www.ktoptic.com จะปกปิดและเก็บรักษาชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

อนึ่ง ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มี

หน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร องค์ความรู้ต่างๆ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทําการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือแสวงประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

 

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

เราคือ บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด ซึ่งในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของลูกค้านี้ ("คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว") จะเรียกแทนตนเองด้วยว่า "เรา" หรือ "บริษัท" เรายืนยันว่าเราจะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ และเพื่อให้ท่านทราบว่า เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากการเข้าใช้บริการที่ร้าน KT OPTIC / Extreme by KT Optic / D4 Optic,  ลงทะเบียน , คำสั่งซื้อสินค้า (ผ่านช่องทาง Call Center 02 530 4155 , 02 934 4390 , แพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์ และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสั่งและจัดส่งสินค้า ) เว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หน้าเพจหรือบัญชีผู้ใช้งานในโซเชียลเน็ตเวิร์ก การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางการตลาดต่างๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ การวิจัย หรือช่องทางอื่นใด รวมถึงการติดต่อสื่อสารใดๆ กับเรา ซึ่งเรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรงหรือโดยอ้อม เราอาจ เก็บ รวบรวม หรือได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่างๆ ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่าน หรือโดยอ้อมผ่านทางแหล่งที่มาอื่นๆ ซึ่งการเก็บข้อมูล หรือ ได้มาซึ่งข้อมูลจากบริษัทอื่นๆ บริษัทในเครือ KT OPTIC (เช่น D4 Optic, Extreme by KT Optic Inc.) พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (เช่น ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ตัวแทนในการทำวิจัย ผู้ให้บริการทางการวิเคราะห์ ตัวแทนในการทำการสำรวจความเห็น ตัวแทนในการทำการตลาด สื่อโฆษณา และตัวแทนในการติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการรับชำระและชำระเงิน ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสั่งและจัดส่งสินค้า นายหน้าประกัน และผู้วิเคราะห์ข้อมูล) ประเภทของข้อมูลที่แน่นอนที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับบริบทในการโต้ตอบของท่านกับเราและการบริการหรือธุรกรรมที่ท่านประสงค์จากเรา

  • ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด อาชีพ สถานที่ทำงาน ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ลายมือชื่อดิจิทัล ภาพถ่าย / วีดีโอผ่านทางกล้องวงจรปิด และการบันทึกเสียง
  • ข้อมูลการติดต่อเช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ ที่อยู่บ้าน / ที่อยู่ที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่เพื่อการเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร Line ID  ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อเพื่อโทรกลับหรือตอบ / ตอบรับตามคำขอหรือคำถามของลูกค้า รวมถึงข้อมูลของบุคคลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่อสำหรับการตอบรับในรูปแบบอื่นๆ (เช่น การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับท่าน)
  • ข้อมูลคำสั่งซื้อเช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายการสินค้า หมายเลขการชำระเงิน หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขการติดตาม หมายเลขประจำตัวลูกค้า หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ หมายเลขการติดตาม สาขาที่สั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ วันที่จัดส่งสินค้า แหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ สถานะคำสั่งซื้อ ประเภทที่อยู่ ข้อมูลการรับสินค้า (เช่น รหัสร้านค้า วันที่ และเวลาที่มีการซื้อ)
  • ข้อมูลการจัดส่งสินค้าเช่น ประวัติลูกค้า (เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส วันเกิด) ข้อมูล การจัดส่งสินค้า ตำแหน่งที่ตั้ง รหัสประจำตัวการชำระเงินของผู้ใช้บริการ ประวัติคำสั่งซื้อ
  • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน วันที่สร้างบัญชี ชื่อของผู้สร้างบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลประวัติส่วนตัว
  • ข้อมูลทางการเงินเช่น บัตรเดบิต / บัตรเครดิต หรือข้อมูลทางธนาคารที่เกี่ยวข้อง ประเภทบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุ ประเภทและรูปแบบการชำระเงิน และข้อมูลและรายละเอียดการชำระเงิน รวมถึงการคืนเงิน การปฏิเสธการจ่ายเงิน และการตัดเงินเกินจำนวน
  • บัญชีผู้ใช้และข้อมูลโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, บัญชีผู้ใช้ LINE, Google, Twitter, เว็บไซต์ต่างๆ (เช่น Pantip และบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ของท่านในเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ) และข้อมูลใดๆ ที่ได้มาจากข้อมูลเหล่านี้เพื่อการสังเกตการณ์ลูกค้า เมื่อท่านติดต่อเราเกี่ยวกับการบริการผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เมื่อท่านคลิก “Like” เราบน Facebook หรือเมื่อท่านติดตามเรา หรือแชร์เนื้อหาของเราจาก Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Instagram หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เราอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน ซึ่งท่านได้อนุญาตให้โซเชียลเน็ตเวิร์กเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านในโซเชียลเน็ตเวิร์กดังกล่าว
  • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสารเช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากเราและการตั้งค่าการสื่อสาร ของท่าน การให้คะแนนและผลตอบรับ ของของท่าน
  • ผลตอบรับของท่านเช่น คำตอบและผลของแบบสอบถามต่างๆ คำแนะนำ คำถาม ข้อเรียกร้อง การร้องเรียน ความเห็น ผลตอบรับ ประสบการณ์ที่ได้รับ คำขอ ข้อเสนอแนะ และวันเวลาที่มีการให้ข้อมูลดังกล่าว
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเช่น ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า) ข้อมูลสุขภาพ ค่าสายตา สุขภาพตา ปัญหาทางด้านสายตา ใบรับรองแพทย์ และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการระบุหรือให้หลักฐานในการร้องเรียน

 

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและคุกกี้ (โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้)ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ ภาษาที่ใช้ ที่ไอพีแอดเดรส หน้าเว็บที่เข้าชม และลิงก์ที่กดเข้า พฤติกรรมการใช้จ่าย และข้อมูลที่ใช้ตลอดการใช้สินค้าและบริการของเรา และ / หรือ ฟุตฟอล (Footfall) / ฟุตพรินท์ (Footprint) ดิจิทัล หากมีการรวมข้อมูลใดๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นใดในการสร้างประวัติส่วนตัวของบุคคล เราจะปฏิบัติกับข้อมูลอื่นและข้อมูลรวมนั้นเช่นเดียวกันกับข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน หรือเมื่อมีกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

ในบางกรณี เราอาจใช้บริการการชำระเงินของบุคคลภายนอกเพื่อประมวลผลในบริการบางส่วนของเรา ในกรณีเช่นนี้บุคคลภายนอกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นว่านั้นจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก และมิใช่ตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ เราไม่มีอำนาจในการควบคุม และรับผิดชอบต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอกนั้น การให้บริการของเราอาจรวมถึงการเข้าไฮเปอร์ลิงก์ไปยังการบริการ หรือการที่มีการรวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังการบริการ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (เช่น เว็บไซต์ ตำแหน่งที่ตั้ง แอปพลิเคชัน หรือบริการ) ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกซึ่งอาจใช้คุกกี้ของตนเอง Web Beacon หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยอิสระและอาจมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

 1. ทำไมเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด โดยทั่วไปแล้ว เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของความยินยอมที่ท่านให้ไว้ โดยเป็นไปตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม
  ในกรณีที่เราสามารถประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หรืออาจมากกว่าหนึ่งฐานได้แก่

1)  ฐานสัญญา เพื่อให้การบริการแก่ท่านหรือทำธุรกรรมกับท่าน
2)  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมาย
3)  ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก
4)  ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ / หรือ
5)  ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีอำนาจหรือหน้าที่

 

 1. ฐานทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  เราอาจเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้บริการแก่ท่านเพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญากับเรา เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้น เพื่อให้ธุรกรรมและการบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเป็นไปโดยสมบูรณ์ เช่น การตรวจสอบ การพิสูจน์ตัวตน และการยกเลิกธุรกรรม หรือการทำให้เป็นโมฆะ เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อ การจัดส่งและยืนยัน และการเก็บรวบรวมและคืนเงินของท่าน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งสินค้า การให้บริการสนับสนุนหลังการขาย เช่น การจัดการคำร้องเรียน คำขอ ผลตอบรับ และติดตามการติดต่อที่ลูกค้าได้ริเริ่มไว้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ เราเล็งเห็นว่าการบริการลูกค้าที่ดีเป็นส่วนที่จำเป็นของประสบการณ์ของลูกค้า
  • การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ โครงการเพื่อความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (Loyalty Program) การจับรางวัล และข้อเสนอ / การส่งเสริมการขายอื่นๆเพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ โครงการเพื่อความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ การจับรางวัล และข้อเสนอ / การส่งเสริมการขายอื่นๆ การจัดงานเฉพาะกิจไม่ว่าโดยบริษัทเองหรือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งเสริมสูตรอาหารของเราให้มีรสชาติที่ดี และบอกให้ท่านทราบถึงข้อมูลการตลาด การสื่อสาร การขาย คำชี้แจง ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ รวมถึง บริการโฆษณาและรางวัลจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการประมวลผลและการบริหารการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของท่าน การลงทะเบียนการจัดงานเฉพาะกิจ เพื่อประมวลผลคะแนนที่ได้รับและการแลกคะแนน / Loyalty Reward เพื่อตรวจสอบประวัติการใช้งานทั้งหมดของท่าน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้และออกคูปอง บัตรกำนัล และใบเรียกเก็บเงิน การสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านตัวแทน
  • การแนะนำและปรับเปลี่ยนเฉพาะเราเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของท่าน เช่น เมื่อท่านตัดสินใจที่จะเข้าร่วมติดตามการสื่อสารทางการตลาด และประเภทของสินค้าใดที่ท่านแสดงความสนใจ เพื่อประโยชน์ของเราในการเพิ่มเติมโฆษณาหรือการแนะนำสินค้าและบริการที่ตรงกับท่านที่สุดซึ่งท่านอาจมีความสนใจและปรับเปลี่ยนเฉพาะ (Personalize) ประสบการณ์ของท่านให้ตรงกับความสนใจส่วนบุคคล เราอาจใช้บริการโซเชียลมีเดียในการแสดงโฆษณาและข้อเสนอพิเศษให้แก่ท่านผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งในบางกรณี เราจะกำหนดเป้าหมายตามความสนใจและการใช้ออนไลน์เบราว์เซอร์ของท่าน (รวมถึงเว็บไซต์ของเรา)
  • การลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อสมัครสมาชิก พิสูจน์ตัวตน ระบุตัวตน และรับรองตัวตนท่านหรือการยืนยันตัวตนของท่าน
  • เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่านเพื่อสื่อสารกับท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการจากเรา และพันธมิตร ทางธุรกิจของเรา เพื่อจัดการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำถาม คำขอ ผลตอบรับ การร้องเรียน การให้ความสะดวกสบาย ข้อเรียกร้อง ข้อโต้แย้ง หรือการชดเชย รวมถึงการสังเกตการณ์ขั้นตอนของประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่านในฐานะสมาชิกของเรา เพื่อช่วยเหลือท่านในการใช้บริการของเรา
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัดระดับการใช้สินค้าและบริการของท่าน ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิจัยทางการตลาด การทำแบบสอบถาม การทำการประเมินผล เพื่อให้ได้รู้จักท่านมากขึ้น ปรับปรุงการดำเนินการทางธุรกิจภายในบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา การปรับการบริการและเนื้อหาของเราตามการตั้งค่าที่ระบุไว้ของลูกค้า การตัดสินประสิทธิภาพของแคมเปญการส่งเสริมการขายของเรา การระบุและแก้ไขปัญหาของสินค้าและบริการปัจจุบัน และพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพ
  • การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ และแพลตฟอร์มของเราเพื่อบริหาร ดำเนินการ ติดตาม สังเกตการณ์และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการให้ความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นทำงานอย่างที่ควรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อดำเนินการให้ประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับปรุงการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและเข้าถึงระบบที่ใช้งานได้ของเราตลอดจนให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคแก่ท่านได้
  • การจัดการทาง IT เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงการดำเนินการทาง IT การจัดการระบบ การสื่อสาร การดำเนินการความปลอดภัยทาง IT และการตรวจสอบความปลอดภัยทาง IT ของเรา การจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย และคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งของหน่วยงานรัฐนอกประเทศไทย และ / หรือ การให้ความร่วมมือต่อศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อเรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะกระทำการเช่นว่านั้น และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการ หรือคำสั่งรัฐบาล
  • การคุ้มครองผลประโยชน์ของเราเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและความโปร่งใสของธุรกิจเรา เพื่อใช้สิทธิและคุ้มครองผลประโยชน์ต่างๆ ของเราเมื่อมีความจำเป็นและสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย เช่น ตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อเรียกร้องต่างๆ รวมถึงข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียในสินทรัพย์และทรัพย์สินของเรา เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายการการอนุมัติ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การบริหารสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อติดตามเหตุการณ์ เพื่อคุ้มครองจากความผิดทางอาญาและรายงานความผิดทางอาญา และคุ้มครองความปลอดภัยและความโปร่งใสของธุรกิจของเรา เพื่อเป็นการอ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องหรือการดำเนินคดี และ
  • ธุรกรรมของบริษัทในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างบริษัท หรือเหตุการณ์ที่เหมือนกันนั้น เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น

เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่านและท่านไม่สามารถให้ข้อมูลได้เมื่อเราร้องขอ โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ด้านบนได้

เมื่อจำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับกิจกรรมใดเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอและรับความยินยอมของท่านแยกต่างหากเพื่อดำเนินกิจกรรมนั้นๆ

โดยหลักแล้ว เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้างต้น อย่างไรก็ตาม ตารางด้านล่างนี้จะแสดงรายละเอียดว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และอาจใช้ฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผล เราขอเน้นย้ำว่าตารางด้านล่างนี้เป็นไม่ใช่รายละเอียดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราอาจดำเนินการและเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เราอาจมีวัตถุประสงค์ และ/หรือ ฐานทางกฎหมายอื่น สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ได้ระบุอยู่ในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งเราจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจจะใช้ข้อมูลอย่างไร ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
ก) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด และรูปโปรไฟล์ของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตั้งค่าและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีของคุณในการใช้บริการ การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และเป็นขั้นตอนก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับท่าน
เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงการการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาด โดยเป็นไปตามความต้องการของท่าน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการทำเช่นนั้นเท่านั้น
เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อซักถามและข้อร้องเรียนที่ทำโดย หรือที่เกี่ยวกับท่านเนื่องจากการบริการ การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการบริหารจัดการการบริการ และเพื่อสื่อสารกับท่านอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบคำถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน
เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งาน การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งาน
ข) ข้อมูลการชำระเงินและการทำธุรกรรม รวมถึงข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน) และเวลา วันที่ และมูลค่าของธุรกรรม เราใช้ข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมและให้บริการแก่ท่าน การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการดูแลลูกค้า การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการยกเลิกและการป้องกันการฉ้อโกง
ค) สถานที่และวันที่ เราใช้เทคโนโลยี GPS เพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เรานำเสนอเนื้อหาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน และเพื่อแสดงว่าท่านสร้างข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ใด การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อบริหารจัดการการให้บริการ
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการทำเช่นนั้นเท่านั้น
ง) ความคิดเห็น การสนทนา และความคิดเห็น เมื่อท่านติดต่อเราโดยตรง (เช่น ทางอีเมล โทรศัพท์ จดหมาย หรือโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือเข้าร่วมในการสนทนาออนไลน์ เราอาจบันทึกคำติชมและความคิดเห็นของท่าน การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการตอบคำถามหรือคำติชมของท่าน เพื่อประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อแจ้งข้อมูลทางการตลาดและการโฆษณาของเรา
จ) ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ หากท่านได้ติดต่อเราผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลโปรไฟล์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอนุญาตให้เครือข่ายสังคมออนไลน์แบ่งปันกับบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวท่าน และอนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการ การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งวิธีการแสดงผลข้อมูลให้กับท่าน (เช่น ภาษาที่แสดงผลให้ท่าน) การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการปรับเปลี่ยนการบริการเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับผู้ใช้ของเรามากขึ้น
ฉ) ข้อมูลการใช้งาน เช่น เวลาที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ว่าการบริการเป็นอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการเพื่อปรับปรุงบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราจัดการกับข้อผิดพลาดใด ๆ ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ รูปแบบการทำงานใหม่ๆ หรือปรับปรุงการบริการ การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการพัฒนาและปรับปรุงบริการ
ช) ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่กำหนดไว้ข้างต้น ที่แถว ก) - ฉ) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรารวบรวมเพื่อดำเนินการ รักษาและให้บริการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงบริการและธุรกิจและเพื่อช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการดูแลและปรับปรุงบริการ
ซ) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ความถี่ในการเข้าใช้บริการ เวลาที่ท่านใช้บริการ และระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะใช้บริการจากอุปกรณ์หลายเครื่อง และการดำเนินการอื่นๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้และเชื่อมต่อกับบริการเพื่อนำเสนอบริการให้แก่ท่านบนอุปกรณ์ของท่าน การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการปรับปรุงบริการให้เหมาะสมกับผู้ใช้โดยเฉพาะ
เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการสื่อสารทางการตลาดแบบตรง
เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงบริการและธุรกิจ แก้ไขปัญหาและแจ้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการและเพื่อปรับปรุงบริการโดยทั่วไป
ฌ) บันทึกไฟล์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ท่านใช้เชื่อมต่อกับบริการ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ หมายเลขเฉพาะที่ใช้ระบุตัวอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการเบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับบริการผ่านอุปกรณ์เครือข่ายมือถือ IP address ของท่าน และหมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์ของท่าน (ถ้ามี) เราอาจใช้ข้อมูลนี้เกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้และเชื่อมต่อกับบริการเพื่อนำเสนอบริการแก่ท่านบนอุปกรณ์ของท่าน การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการเพื่อปรับแต่งบริการเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้
เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการสื่อสารทางการตลาดแบบตรง
เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตาม ปรับปรุงการบริการและธุรกิจ ป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง แก้ไขปัญหาและเพื่อแจ้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการและเพื่อปรับปรุงบริการโดยทั่วไป
เราอาจเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล

 

 1. เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ใครบ้าง

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในส่วนก่อนหน้า เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือ KT OPTIC  (เช่น D4 Optic, Extreme by KT Optic Inc.) พันธมิตรทางธุรกิจของเรา และบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการที่เราเป็นผู้ว่าจ้าง (เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และจัดส่งสินค้า ผู้จัดการด้านแคมเปญและการจัดกิจกรรม ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการจัดเก็บข้อมูลบนเซอร์เวอร์ที่เชื่อมต่อออนไลน์)

ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลภายนอกอื่นใดหากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบใดๆ หรือต้องคุ้มครองสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ
  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย เช่น เมื่อเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบคลาวด์แพลตฟอร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยเพื่อการสนับสนุนด้านระบบ IT ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางรายอาจอยู่ในประเทศอื่นซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่ได้กำหนดให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่ด้อยกว่าประเทศไทย เราจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าจะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปในระดับที่เพียงพอ หรือ ให้การโอนนั้นเป็นการโอนที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ เช่น เราอาจดำเนินการให้ได้คำรับประกันตามสัญญาจากบุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการคุ้มครองด้วยมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับที่จำเป็นต้องมีในประเทศไทย

หากท่านต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าเรามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศไทยอย่างไร กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลการติดต่อของเรา" ด้านล่างนี้

 1. เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้นานแค่ไหน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเรา ตามกฎหมายหรือระเบียบใดๆ เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่นานขึ้นหากมีความจำเป็น และ / หรือ อนุญาตให้กระทำได้ตามกฎหมาย

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

สิทธิตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านสามารถขอใช้สิทธิตามกฎหมายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกระบวนการจัดการสิทธิของเรา สิทธิดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 • การขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเปิดเผยของการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาโดยปราศจากความยินยอมของท่าน
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • การให้ลบ ทำลาย หรือ เปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • การขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้มีการจัดรูปแบบอย่างเป็นระบบ ใช้งานกันโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือ และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น
 • การคัดค้าน หรือจำกัดเราจากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • การถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มาจากการให้ความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้

ท่านสามารถต้องติดต่อเราผ่านทางที่อยู่ในส่วน "Contact Us" เพื่อใช้สิทธิเหล่านี้ คำขอในการใช้สิทธิเหล่านี้ของท่านอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณีที่เราอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุผลและกฎหมายบางประการ เช่น เหตุอันเนื่องมาจากหน้าที่ตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาลทั้งนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของเรา หากเราจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอของท่าน

หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่บังคับใช้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสามารถกระทำได้ อย่างไร ก็ตามเรายินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีโอกาสได้จัดการกับความกังวลของท่านก่อนการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานที่มีอำนาจนั้น ดังนั้นเราจะยินดีอย่างยิ่งหากท่านกรุณาติดต่อเราก่อนเป็นอันดับแรก

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถที่ผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของพวกเขาให้ความยินยอมไว้เท่านั้น เราไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ (เช่น ลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของพวกเขา ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราไม่มีเจตนาดังกล่าว เมื่อเราได้ทราบถึงการกระทำดังกล่าวเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถออกในเวลาที่เหมาะสมหรือจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเฉพาะที่เราสามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

การที่ท่านใช้บริการของเรา ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านมีความสามารถตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการใช้บริการของเรา หากท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านกำลังใช้บริการโดยได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว เราอาจกำหนดข้อจำกัดในการใช้บริการบางอย่างในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านมีอายุครบตามที่กำหนด

หากท่านเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากมีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน Contact Us หากเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมทางกฎหมายโดยไม่ได้มีเจตนา เราจะระงับการใช้งานบัญชีที่เกี่ยวข้องและจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และ / หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราทันที

 1. การแก้ไขคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม เมื่อแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรามีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ฯลฯ การแก้ไขหรือปรับปรุงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นปัจจุบันจะมีผลเมื่อเราได้เผยแพร่ลงบน  https://www.ktoptic.com/pdpa/

 1. ข้อมูลการติดต่อของเรา
  หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เรายินดีที่จะช่วยเหลือหากท่านต้องการขอข้อมูล เสนอแนะ หรือร้องเรียนใดๆ
  บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด
 • 1563 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310
 • การใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ Contact Us ใน ktoptic.com
 • โทร 02 5304155
Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.