EasyE-Receip ซื้อสินค้าที่ KT OPTIC ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปี 2567

 

ซึ่งมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้
1. กรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมี
ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)
พร้อมต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วย
โดยค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่จะได้รับสิทธิฯ ไม่รวมถึง
1.1 ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
1.2 ค่าซื้อยาสูบ
1.3 ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
1.4 ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
1.5 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1.6 ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าว นอกเหนือจากระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
1.7 ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

2. กรณี การซื้อสินค้าหรือการรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ
ที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีใบรับตามมาตรา ๑๐๕ แห่งประมวลรัษฎากร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) พร้อมต้องระบุชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
(เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วย
เฉพาะค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้
2.1 ค่าซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
2.2 ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2.3 ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งได้ลงทะเบียนกับ กรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

3. ค่าซื้อสินค้าและค่าบริการตามข้อ 1 และ 2 เมื่อรวมกันแล้วสามารถหักลดหย่อนได้
ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.