นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้สมัครงาน

บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจัดทำเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งแจ้งวิธีที่บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลการสมัครงานของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในระหว่างการสรรหาและขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน ซึ่งอาจส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครออนไลน์ ใบสมัครงาน และ/หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ (เช่น บอร์ดสมัครงาน เว็บไซต์ของบริษัท ผ่านบริษัทรับจัดหางาน สื่อโซเชียล งานนัดพบแรงงาน งานอีเว้นเครือข่าย e-mail  โทรศัพท์ เป็นต้น) บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ หรือผ่านมาทางบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทอื่น หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการจ้างงานหรือบริการกับบริษัท  โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 

 1. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการสรรหาบุคลากร  บริษัทอาจเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในระหว่างการสรรหาและขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน ผ่านหลายช่องทาง เช่น

 • เมื่อท่านสมัครงานกับบริษัท ผ่านทางใบสมัครออนไลน์ ใบสมัครงาน และ/หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ (เช่น บอร์ดสมัครงาน เว็บไซต์ของบริษัท ผ่านบริษัทรับจัดหางาน สื่อโซเชียล งานนัดพบแรงงาน งานอีเว้นเครือข่าย e-mail หรือโทรศัพท์ บริษัทขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครงานดังต่อไปนี้
 • ตำแหน่งสมัครงาน เงินเดือนที่ต้องการ วันที่พร้อมเริ่มงาน
 • รายละเอียดส่วนบุคคล:เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก สัญชาติ  สถานภาพทางการทหาร  ลายเซ็นต์
 • ข้อมูลการติดต่อ:เช่น หมายเลขโทรศัพท์  ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น ประสบการณ์การทำงานและการจ้างงานก่อนหน้า (ซึ่งรวมถึงตำแหน่ง แผนกและประวัติตำแหน่งและเงินเดือน รวมถึงผลประโยชน์จากการจ้างงานก่อนหน้า) พฤติกรรมการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ใบรับรองและคุณสมบัติต่างๆ
 • การตอบคำถามคัดกรองเกี่ยวกับการสมัครงาน

การเก็บรวบรวมนี้รวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำแนกตามกฎหมายว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน อาทิ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่านก่อนเท่านั้น  (เว้นแต่บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล ของลูกจ้าง หรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย)

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  หากบริษัทได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

หากท่านต้องการให้รายละเอียดการอ้างอิงหรือระบุถึงบุคคลที่สามอื่นใด ท่านมีหน้าที่ต้องขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าว ก่อนที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้บริษัท

ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท หรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ บริษัทอาจจะไม่สามารถพิจารณาจ้างงานท่านได้

 • บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น
 • คุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัท อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์ ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของท่านได้  โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของท่านได้

 1. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทได้จัดเก็บ บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้  โดยทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อประมวลผล พิจารณาใบสมัครของท่าน
 • เพื่อประเมินความรู้ความสามารถและคุณสมบัติของท่าน
 • การตรวจสอบจากแหล่งอ้างอิง
 • เพื่อสนองต่อคำถามของท่าน และเพื่อสื่อสารกับท่าน เกี่ยวกับใบสมัครงาน และเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์สมัครงานให้กับท่าน  และเปลี่ยนเงื่อนไขและนโยบาย
 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ หากเราเสนอตำแหน่งให้กับท่านเพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้สมัครงาน
 • การกระทำอื่นที่ท่านให้ความยินยอม

บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ ในการให้บริการตามธุรกรรมที่ตกลงระหว่างท่านกับบริษัท โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

บริษัทยังอาจอาศัยอ้างอิง:

 • หลักสัญญาเป็นการกระทำเพื่อการเริ่มต้นหรือปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างแรงงานระหว่างบริษัทกับท่านหากท่านเป็นพนักงาน หรือสัญญาจ้างทำของหากท่านเป็นคนทำงาน
 • หน้าที่ความรับผิดทางกฎหมายเป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายของบริษัท
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยชอบของบริษัทและประโยชน์โดยชอบของบุคคลภายนอก
 • ผลประโยชน์ที่สำคัญเป็นการกระทำเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ / หรือ
 • ประโยชน์สาธารณะเป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติงานที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 1. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการสมัครงาน เพื่อพิจารณาการรับเข้าทำงานของท่าน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่ที่บริษัทได้รับข้อมูลดังกล่าว โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายหลังจากเวลาดังกล่าว หากบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการสมัครงาน บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลาย ข้อมูลการสมัครงานของท่านทิ้งทันที

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีดังนี้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ผู้พิจารณาใบสมัครของท่าน
 • คำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

โปรดทราบว่า บริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือ บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด ด้วยกัน เพื่อการให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่อาจส่งต่อได้แก่ ข้อมูลผู้สมัคร โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น

เว็บไซต์ของบริษัท อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บของบริษัทเอง

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ทางบริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

 • บริษัทป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • บริษัทจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด
 • การเข้ารหัส บริษัทใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย
 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางอีเมล  [email protected]  เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว แล้วบริษัท จะดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีการส่งคำขอถึงบริษัท

 • การเข้าถึง:ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
 • การแก้ไขให้ถูกต้อง:ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่เป็นปัจจุบัน
 • การโอนย้ายข้อมูล:ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ (ข) กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน
 • การคัดค้าน:ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง
 • การขอให้ระงับการใช้:ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • การถอนความยินยอม:สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
 • การลบหรือทำลายข้อมูล:ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • การยื่นเรื่องร้องเรียน:ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
 1. ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด   (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

วันที่แก้ไขล่าสุด 28 ธันวาคม 2564

1563 ซอยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : (02) 5304155  ต่อ 136     อีเมล์ : [email protected]

 หมายเหตุ:

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล

- แนวปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.