ร่วมงานกับเรา

คุณค่าแห่งการสมัครงานในองค์กรที่ดี

“ งานที่ดีจะนำพาไปสู่ชีวิตที่มั่นคง ” ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการ เงินเดือน และความรู้ ความสามารถ
ร้านแว่นตา-KT OPTIC

นักวิเคราะห์ค่าสายตา (รับหลายอัตรา)  

รับสมัคร!!! นักวิเคราะห์ค่าสายตา (ชาย)

"อายุ 20-35 ปี

การศึกษาระดับ ปวส ขี้นไป สาขา ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,แมคคาทรอนิสก์

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ"

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

 

พนักงานแนะนำสินค้า (รับหลายอัตรา)

รับสมัคร!!! พนักงานแนะนำสินค้า (ชาย/หญิง)

"อายุ 20-35 ปี

การศึกษาระดับ วุฒิ ม.6 / ปวช.-ปวส. สาขาพาณิชยกรรม / ป.ตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ"

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่พัสดุ  (ลาดพร้าว) 

 • คุณสมบัติ
  • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  บทบาทหน้าที่

  • จัดทำข้อมูลพัสดุเข้า-ออก
  • แจกจ่ายพัสดุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (ลาดพร้าว)  

คุณสมบัติ

 • -เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิปริญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • -มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Digital/Online Marketing (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ,มีความรู้ด้านการเขียน content (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • -มีความรู้ด้านกราฟฟิก เช่น ถ่ายรูป ตกแต่งภาพ ,ทำงานละเอียด รอบคอบ มีวินัย และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1.ทำ online marketing ต่างๆ ตามแพลตฟอร์มของบริษัท เช่น website,social network,marketplace 
 • 2.ดูแลด้านงานออนไลน์ เช่น ลงสินค้า,ลงบทความ,ตอบคำถามลูกค้า และงานเว็บไซต์
 • 3.วิเคราะห์ ติดตามผล การทำ online marketing
 • 4.ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์
 • 5.พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
 • 6.ค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ตลอดเวลา

 

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Key Order)  ลาดพร้าว

 • คุณสมบัติ
  • ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

รายได้เริ่มต้น : 11,000 บาท หรือตามโครงสร้างองค์กร

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ลาดพร้าว)

 อายุ 20-35 ปี การศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

*หากมีประสบการณ์ด้านการนำกิจกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

*ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ลาดพร้าว)

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office , E-Mail

บทบาทหน้าที่

 • ประสานงานพื้นที่เช่า
 • ตรวจสอบเอกสารสัญญาการเช่าพื้นที่
 • ประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ   : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ลาดพร้าว) 

บทบาทหน้าที่

 1. ติดตาม ควบคุม และ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
 2. ติดตามและ จัดทำรายงานสรุปสถิติของยอดขายรายวัน รายเดือนและรายไตรมาส
 3. จัดประชุม รายงาน KPIs
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีทักษะด้านการวางแผนอยู่ในเกณฑ์ดี
 3. มีทักษะด้านการสื่อสาร และ ภาวะผุ้นำ
 4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า (Checker)  

คุณสมบัติ
- ชาย-หญิง อายุ 22 – 30 ปี การศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานสาขาต่างๆ ในพื้นที่กำหนดได้ หากมียานพาหนะ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (หากผ่านการพิจารณาจะมีการฝึกอบรมที่สำนักงานกรุงเทพ 2 สัปดาห์)

ประจำภูมิภาค กทมและปริมณฑล 4 อัตรา ,ภาคเหนือ 2 อัตรา ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อัตรา ,ภาคใต้ 2 อัตรา

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่ระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS) ลาดพร้าว 

 • ร่วมวางแผนการจัดการระบบบริหารคุณภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 • จัดทำ ให้คำแนะนำการจัดทำ  และ ตรวจสอบการปฏิบัติตาม QP และ WI ร่วมกับหน่วยงานและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพให้บรรลุประสิทธิผล
 • จัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ ประสานงานยังฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
 • จัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (management review) และรับผิดชอบในรายงานสรุปการประชุม
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท  
 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ QMS หรือ การจัดทำ QP WI  อย่างน้อย 3  ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร และข้อมูล (DC) ลาดพร้าว 

บทบาทหน้าที่

 • คอยจัดทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสารควบคุมคุณภาพตามแต่ละหน่วยงานต้องการเช่น QP WI  และประสานงานกับ QMR
 • เก็บ บันทึกการประชุมและแจ้งวันเวลาประชุม
 • แจ้งกำหนดการประชุมต่างๆ ทั้งประชุมสัปดาห์ รายงาน KPIs และ management review

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ QMS หรือ การจัดทำ QP WI  อย่างน้อย 1  ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล (ลาดพร้าว)

อายุ 30-40 ปี การศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

มีประสบการณ์ในงานบริหารงานบุคคลไม่ตำกว่า 5 ปี

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ   : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

งานดี สวัสดิการเยี่ยม!!!
“KT OPTIC”  อาจเป็นงานในฝันที่คุณตามหามาตลอดทั้งชีวิต !
- คอมมิชชั่น
- ค่าล่วงเวลา (OT), เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือพิเศษ ในสาขาพื้นที่เศรษฐกิจ
- ชุดฟอร์มพนักงานฟรี
- วันหยุดประจำปี, พักร้อนประจำปี
- โบนัสประจำเดือน/ไตรมาส
- ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
- ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร เยี่ยมไข้ แต่งงาน ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีการปรับตำแหน่งงาน และโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ.