ร่วมงานกับเรา

คุณค่าแห่งการสมัครงานในองค์กรที่ดี

“ งานที่ดีจะนำพาไปสู่ชีวิตที่มั่นคง ” ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการ เงินเดือน และความรู้ ความสามารถ

นักวิเคราะห์ค่าสายตา (รับหลายอัตรา)

รับสมัคร!!! นักวิเคราะห์ค่าสายตา (ชาย)

"อายุ 20-35 ปี การศึกษาระดับ ปวส ขี้นไป สาขา ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,แมคคาทรอนิสก์ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ"

รายได้เริ่มต้น : 12,000 - 15,000 บาท

พนักงานแนะนำสินค้า (รับหลายอัตรา)

รับสมัคร!!! พนักงานแนะนำสินค้า (ชาย/หญิง)

"อายุ 20-35 ปี การศึกษาระดับ วุฒิ ม.6 / ปวช.-ปวส. สาขาพาณิชยกรรม / ป.ตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ"

รายได้เริ่มต้น : 12,000 - 15,000 บาท

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด สำนักงานกรุงเทพ(ลาดพร้าว)  รับสมัครด่วน

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี
2. อายุ  25-35 


หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดูแลรับผิดชอบงานกิจกรรมการตลาด ทั้งใน Online และ Offline
2. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวกับกับงานการตลาด
3. ดูแลรับผิดชอบงานขายในระบบ E-commerce เช่น LAZADA,SHOPEE

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสาขา ประจำสำนักงานกรุงเทพ(ลาดพร้าว)  รับสมัครด่วน

(ระบุเงินเดือนที่ต้องการ มาในช่องหมายเหตุด้วย)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

หน้าที่รับผิดชอบ
วางแผน จัดการ และควบคุมดูแลงานในฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมด ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท กำกับดูแลการทำงานโดยรวมของทุกสาขาให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนที่กำหนดไว้
• วางแผนและกำหนดรูปแบบของการให้บริการ ร่วมกับฝ่ายการตลาด และ ผู้จัดการภาค ผู้จัดการเขต รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่จะใช้บริการ
• เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ กำหนดแผนงาน และกลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ และการบริการ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ให้สาขาขาต่างๆ ปฏิบัติงานได้ตามนโยบายของบริษัท
• ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

ช่างประกอบแว่นตาประจำศูนย์ สำนักงานกรุงเทพ(ลาดพร้าว)

คุณสมบัติ
1. เพศชาย วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้ฟรี
3. สามารถปฏิบัติงานได้วันจันทร์ – เสาร์

หน้าที่
1. ประกอบแว่นตา ตามใบสั่งงาน
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประจำอยู่ศูนย์ประกอบ สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว94 กรุงเทพ

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

นักทัศนมาตร ประจำสำนักงานกรุงเทพ(ลาดพร้าว)

คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาทัศนมาตรศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สายตา
3.มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรศาสตร์
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
หน้าที่รับผิดชอบ
สอนและถ่ายทอดทักษะการวัดสายตา/ดูแลสุขภาพสายตา/การประกอบแว่น รวมถึงตอบข้อซักถาม ชี้แจง ให้รายละเอียด แก้ไขปัญหา ด้านสายตาและสุขภาพสายตา การดูแลแก้ไขและป้องกันสุขภาพ ระบบการมองเห็น การตรวจ การวัด การวินิจฉัยความผิดปกติของการมองเห็น ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า (Checker)  

คุณสมบัติ
- ชาย-หญิง อายุ 22 – 30 ปี การศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานสาขาต่างๆ ในพื้นที่กำหนดได้ หากมียานพาหนะ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (หากผ่านการพิจารณาจะมีการฝึกอบรมที่สำนักงานกรุงเทพ 2 สัปดาห์)

ประจำภูมิภาค กทมและปริมณฑล 4 อัตรา ,ภาคเหนือ 2 อัตรา ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อัตรา ,ภาคใต้ 2 อัตรา

รายได้เริ่มต้น : 10,000 - 13,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงการออกสาขา)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ประจำสำนักงานกรุงเทพ(ลาดพร้าว)

 อายุ 20-35 ปี การศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

*หากมีประสบการณ์ด้านการนำกิจกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

*ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายได้เริ่มต้น : 12,000 - 15,000 บาท

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล ประจำสำนักงานกรุงเทพ (ลาดพร้าว)

อายุ 30-40 ปี การศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

มีประสบการณ์ในงานบริหารงานบุคคลไม่ตำกว่า 5 ปี

รายได้เริ่มต้น : 20,000 บาท (หรือตามตกลง)

สวัสดิการ   : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำสำนักงานกรุงเทพ(ลาดพร้าว)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
2. อายุ 25-40 ปี
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้ฟรี (แต่ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มียานพาหนะรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ เป็นของตนเอง
4. มีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ
1. แนะนำแว่นตาในแบรนด์ของบริษัทให้กับร้านค้าแว่นทั่วไป
2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
3. เจรจาต่อรองเงื่อนไขการเสนอขายสินค้า
4.รวบรวมและทำรายงานสรุปยอดแต่ละเดือน

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

Creative Content  ประจำสำนักงานกรุงเทพ(ลาดพร้าว)

คุณสมบัติ

  • อายุ 21-35 ปี หรือ ทำงานฟรีแลนซ์ (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • จบการศึกษาปริญญาตรี
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะถ่ายภาพให้สวยงาม
  • มีความสามารถในการหาข้อมูล เขียน และเล่าเรื่องเป็น Content
  • มีความคิดสร้างสรรค์ เขียนงานได้หลากหลายรูปแบบ

หน้าที่รับผิดชอบ

  • คิด คอนเท้นต์,เขียนสคริปต์ วางกลยุทธ์คอนเทนเพื่อเสริมการตลาดออนไลน์
  • วางภาพรวมของการนำเสนอโพสต่างๆผ่าน Social Media ทั้ง Facebook, Instagram, Twitter ,Webstie,Youtubeและอื่นๆ
  • บริหาร จัดการคอนเทนท์ให้สามารถลงตามเวลาที่กำหนด ในทุกๆช่องทาง ทั้ง Facebook, Instagram, Twitter และอื่นๆ
  • ติดตามและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำเสนอคอนเทนต์เป็นไปตามเป้า

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

งานดี สวัสดิการเยี่ยม!!!
“KT OPTIC”  อาจเป็นงานในฝันที่คุณตามหามาตลอดทั้งชีวิต !
- คอมมิชชั่น
- ค่าล่วงเวลา (OT), เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือพิเศษ ในสาขาพื้นที่เศรษฐกิจ
- ชุดฟอร์มพนักงานฟรี
- วันหยุดประจำปี, พักร้อนประจำปี
- โบนัสประจำเดือน/ไตรมาส
- ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
- ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร เยี่ยมไข้ แต่งงาน ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีการปรับตำแหน่งงาน และโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ.