ESSILOR

Showing all 6 results

 • CRIZAL DRIVE Single Vision

  3,700 ฿12,700 ฿

  ค่าสายตาสั้นรวมเอียงไม่เกิน SPH

  1.67         +8 to -16      / -0.25 to -4.00
  1.6           +10 to -13   / -0.25 to -4.00
  Airwear   +8 to -12     / -0.25 to -4.00
  1.5           +13 to -14  / -0.25 to -4.00

  หมายเหตุ  รบกวนลูกค้าระบุค่าสายตาหรือกรณีมีสินค้ามีให้เลือกสี รบกวนระบุสี  ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

   

 • CRIZAL DRIVE Transitions Signature VII

  10,300 ฿19,300 ฿

  ค่าสายตาสั้นรวมเอียงไม่เกิน SPH

  1.67       Transitions    +8   to -16   / -0.25  to -6.00
  1.6         Transitions    +10 to -13   / -0.25  to -6.00
  Airwear Transitions    +8   to -10   / -0.25  to -6.00
  1.5         Transitions    +10 to -12  / -0.25   to -6.00

  หมายเหตุ  รบกวนลูกค้าระบุค่าสายตาหรือกรณีมีสินค้ามีให้เลือกสี รบกวนระบุสี  ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

   

 • CRIZAL PREVENCIA Single Vison

  3,700 ฿12,700 ฿

  ค่าสายตาสั้นรวมเอียงไม่เกิน SPH

  1.67             +8 to -16    / -0.25 to -4.00
  1.6               +10 to -13  / -0.25 to -4.00
  Airwear      +8 to -12     / -0.25 to -4.00
  1.5               +13 to -14  / -0.25 to -4.00

  หมายเหตุ  รบกวนลูกค้าระบุค่าสายตาหรือกรณีมีสินค้ามีให้เลือกสี รบกวนระบุสี  ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

   

 • CRIZAL PREVENCIA Transitions Signature VII

  10,300 ฿19,300 ฿
  ค่าสายตาสั้นรวมเอียงไม่เกิน SPH
  1.67    Transitions     +8   to -16   / -0.25  to -6.00
  1.6      Transitions     +10 to -13   / -0.25  to -6.00
  Airwear Transitions  +8   to -10   / -0.25  to -6.00
  1.5     Transitions      +10 to -12  / -0.25   to -6.00

  หมายเหตุ  รบกวนลูกค้าระบุค่าสายตาหรือกรณีมีสินค้ามีให้เลือกสี รบกวนระบุสี  ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

   

 • Varilux X series Transitions Signature VII มองเห็นระยะช่วงแขน คมชัดในโฟกัสเดียว

  51,900 ฿64,800 ฿

  ค่าสายตาสั้นรวมเอียงไม่เกิน SPH

  1.67        +9   to -12    / -0.25 to -6.00
  1.6          +8   to -12   / -0.25  to -6.00
  Airwear    +6 to -10  / -0.25   to -6.00
   

  หมายเหตุ  รบกวนลูกค้าระบุค่าสายตาหรือกรณีมีสินค้ามีให้เลือกสี รบกวนระบุสี  ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

   

 • Varilux X series มองเห็นคมชัด ในโฟกัสเดียว

  39,300 ฿52,200 ฿

  ค่าสายตาสั้นรวมเอียงไม่เกิน SPH

  1.67         +9   to -12    / -0.25 to -6.00
  1.6           +8   to -12   / -0.25  to -6.00
  Airwear    +6  to -10  / -0.25   to -6.00
   

  หมายเหตุ  รบกวนลูกค้าระบุค่าสายตาหรือกรณีมีสินค้ามีให้เลือกสี รบกวนระบุสี  ลงในรายการสั่งซื้อด้วย