โปรโมชั่นบัตรกรุงศรี สุดยอดดีล 0% สูงสุด 10 เดือน เครดิตเงินคืนสูงสุด 15,500 บ.

โปรโมชั่น บัตรกรุงศรี สุดยอดดีล 0% สูงสุด 10 เดือน

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,500 บาท* ตลอดรายการ

ระยะเวลาการจัดรายการ : 1 มี.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63

บัตรที่ร่วมรายการ :
 สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกหน้าบัตร
 สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทุกหน้าบัตร
 สมาชิกบัตรบัตร ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด ทุกหน้าบัตร
 สมาชิกบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า ทุกหน้า
 สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

รายละเอียดโปรโมชั่น :
แบ่งจ่าย 0% กับบัตรในเครือกรุงศรี

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,500 บาท* ตลอดรายการ
เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ / เซลล์สลิป            รับเครดิตเงินคืน
5,000 – 17,999 บาท                                  100 บาท
18,000 – 29,999 บาท                                500 บาท
30,000 – 64,999 บาท                                900 บาท
65,000 – 99,999 บาท                                2,000 บาท
100,000 บาท                                            3,100 บาท

การลงทะเบียน :
SMS ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ก่อนทารายการแบ่งจ่าย พิมพ์ “OTS1” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่งไปที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย :
 สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทารายการเท่านั้น
 ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,100 บาทต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 15,500 บาท /หมายเลขบัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการ
 บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทารายการ(กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
 กรณีที่ทารายการผ่อนชาระผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้
 รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะรายการแบ่งจ่ายผ่านบัตรในเครือกรุงศรีเท่านั้น
 สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า / สาขา และสินค้าหรือโปรแกรมที่ร่วมรายการเท่านั้น
 รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน
 รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชกิ บัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชา ระดีจนถึง
วันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิก
การทารายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือขอ้ มูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสาคัญ
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไวต้ รวจสอบในกรณีจาเป็น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิตอ้ งแจง้ ใหท้ ราบล่วงหนา้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด หากมีกรณีพิพาท คาตัดสนิ ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกียวขอ้ งกับสนิ คา้ หรือบริการ หากมีขอ้ สงสัยประการใด กรุณาติดต่อผูจ้ าหน่ายโดยตรง
• ใหบ้ ริการสนิ เชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด,บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จากัด, บริษัท เทสโก ้
โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จากัด และ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จากัด

หมายเหตุ :
• หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น, รหัสส่งเสริมการขาย , รหัสสินค้า , ร้านค้าเข้าร่วม
รายการ หรือขอให้ส่งโปรโมชั่นร้านค้า ติดต่อแผนกบริการร้านค้า โทร.02-627-8654 ใหบ้ ริการทุกวันจันทร์ –
เสาร์ ตัง้ แต่เวลา 09:00 – 18:00 น.
• คน้ หาโปรโมชั่นหรือดู Promotion Brief สะดวกและรวดเร็ว ผ่าน www.krungsriwepartner.com
(http://www.krungsriwepartner.com) (http://www.krungsriwepartner.com)
• สมัครขอใช้บริการได้ฟรี การใช้งาน Krungsri We Partner ดูวิดีโอแนะนำได้ที่
https://youtu.be/HBsVGd3wMRE หรือสอบถาม wepartner@krungsri.com
• ร้านค้าที่ขายผ่านเครื่อง EDC ต้องกดระบุรหัสสินค้า หรือขอรหัสอนุมัติ บัตรกรุงศรี 02-627-8399 / บัตรกรุงศรี
เฟิร์สช้อยส์ 02-627-8080 (กรุงเทพ) 02-627-8070 (ต่างจังหวัด)
• ตรวจเช็คยอดเงินโอน และ รายงานการขาย ติดต่อฝ่ายการเงินร้านค้า บัตรกรุงศรี 02-627-6135, บัตรกรุงศรี
เฟิร์สชอ้ ยส์ 02-627-8563กรุณาเตรียม ใบบันทึกรายการขาย และ ใบสรุปยอด เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบE Mail : Krungsriconsumer_Disbursement@krungsri.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่

Tel. 02 934 4390
Line@ : @ktoptic
ID Line : kt-optic
Twitter : KT_OPTIC
www.facebook.com/KTopticFanPage